Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. W świetle powyższego informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Dyrektor Zespółu Szkół Ogólnokształcących Nr 3. , ul. Narutowicza 39, 21-500 Biała Podlaska NIP: 537-203-83-84; REGON: 000648149 Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Narutowicza 39, 21-500 Biała

lub email: ado@platerka.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 2. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr3 polegają na:
 • rekrutacji pracowników pomocniczych, administracyjnych oraz nauczycieli
 • prowadzeniu rejestru pracowników, akt pracowniczych i ewidencji czasu ich pracy
 • zgłoszeniu pracowników i członków ich rodzin do ZUS, aktualizacja zgłoszeń i przekazywanie danych o zwolnieniach
 • prowadzeniu rozliczeń z pracownikami, wypłata wynagrodzeń naliczanie obciążeń oraz naliczanie składek do ZUS
 • ewidencji Uczniów
 • prowadzeniu dziennika lekcyjnego.
 1.  Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu prawidłowego funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3, zgodnie z przepisami prawa jak również   w celach statystycznych.
 2. Szkoła nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe umowy powierzenia danych niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:

 - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

 - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

 - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

 - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

 - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: ado@platerka.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Narutowicza 39, 21-500 Biała

Informujemy również, że:

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 2. Wyznaczono Inspektora Danych Osobowych zgodnie z Art. 37 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 z którym można się kontaktować :

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3

Ul. Narutowicza 39

21-500 Biała Podlaska

Tel. (83)341 64 94

e-mail: iod@platerka.pl